Спорт Висион е иницијатор на програмата „Sport&Bonus” (во натамошниот текст: програма) и издавач на „Sport&Bonus” картички (во натамошниот текст: картичка) наменети за остварување бонуси и привилегии од страна на сите регистрирани корисници на програмата.
Програмата се реализира и важи во следниве концепти на Спорт Висион:

 • Спорт Висион мултибренд продавниците
 • Спорт Реалити мултибренд продавниците
 • Nike Shop (Нике Шоп)
 • Buzz Shop (Бузз Шоп)
 • Екстра Спортс.

Спорт Висион е овластен исклучиво врз основа на своја одлука да додаде нов концепт или да отстрани некој од постоечките од програмата.

Концептите на Спорт Висион се воедно и партнери на Sport&Bonus програмата, односно во продавниците Партнери (Спорт Висион, Спорт Реалити, Нике Шоп, Бузз Шоп и Екстра Спортс) се остваруваат погодностите од sport&bonus програмата. Партнерите на програмата може да се менуваат со тек на времето. Спорт Висион аутлет продавниците не се вклучени во програмата. Попис на актуелните партнери на програмата секогаш може да се најде на веб страната www.sportandbonus.com.

Партнери на програмата можат да бидат и други субјекти кои со Спорт Висион ќе потпишат договор за заедничка промоција на sport&bonus програмата. Во тој случај може да бидат воведени и трети лица кои ќе ја вршат функцијата на собирање и обработка на податоците во име на Спорт Висион како извршители на програмата со кои Спорт Висион пред почетокот на соработката ќе потпише соодветни договори и ќе ги превземе сите мерки за заштита на личните податоци.

Корисник на програмата може да биде секое лице постаро од 18 години со живеалиште во Република Македонија, кое ќе го пополни формуларот за пријавување  во едно од продажните места кои се вклучени во програмата. Со пополнување и потпис на формуларот за пријавување, лицето потврдува дека е согласно со правилата на програмата.

Сите задолжителни податоци на формуларот мора да бидат пополнети од лицето кое се пријавува и тоа одговара за вистинитоста и точноста на наведени податоци во формуларот поврзани со употреба на картичката.

 

Спорт Висион го задржува правото со претходна најава да ја повлече картичката од употреба во следниве случаи :

 • Лажно претставување под друго или измислено име;
 • Пријавување или користење телефонски број кој припаѓа на друго лице;
 • Давање неточни податоци и несогласување со правилата на sport&bonus програмата;
 • Користење на Sport&Bonus картичка на друго лице;

При проверка и утврдување на потенцијална злоупотреба со sport&bonus картичката во следниве случаи:

 • Повеќе од 3 трансакции во тек на еден ден;
 • Повеќе од 5 трансакции во тек на 7 дена;
 • Повеќе од 10 трансакции во период од месец дена;
 • Други ситуации кои не се однапред дефинирани но поради својата специфичност можат да бидат потенцијални злоупотреби.

За секоја измена дополнување и укинување на правилата од програмата како и промена на партнерите на програмата, Спорт Висион дооел Скопје ќе го извести корисникот на картичката на соодветен начин преку е-маил или смс-порака. Актуелните правила за програмата и списокот на партнерите на програмата се достапни на интернет адресата www.sportandbonus.com. Ако корисникот на програмата ја употребува картичката по објавените промени, значи дека со истите е согласен.
Начин на користење на картичката:
За да добие поени или за да искористи некоја од поволностите од програмата, корисникот на програмата е должен пред плаќањето да ја покаже картичката на персоналот на Спорт Висион дооел Скопје или партнерите на програмата кај кој се извршува трансакцијата.
Дополнително впишување на поени не е возможно.
По секое купување во продавниците на партнерите на програмата, корисникот добива 1 поен на секои потрошени 100 денари.
Податоците за корисниците на програмата ќе се чуваат до отповикување на картичката од страната на корисникот или до прекинување на програмата. Основната картичка не може да се пренесе на друго лице и може да ја користи единствено регистрираниот корисник на програмата кој го потпишал формуларот за пријавување.

Секој добиен поен (бонус) во зависност од моменталниот статус на членот се конвертира во 2,3,4,6,8 денари попуст за следното купување и се бележи на „Sport&Bonus” картичката.

 • Од 0 до 249 поени, 1 поен = 2 ден. попуст при следното купување.
 • Од 250 - 499 поени, 1 поен = 3 ден. попуст при следното купување.
 • Од 500 - 799 поени, 1 поен = 4 ден. попуст при следното купување.
 • Од 800 - 1299 поени, 1 поен = 6 ден. попуст при следното купување.
 • Од 1300 + , 1 поен = 8 ден. попуст при следното купување.

 

Доколку корисникот на програмата има собрано повеќе од 2000 поени, може да добие и други поволности при купување по посебни критериуми за секој посебен партнер на програмата, а информации за истите ќе се објават на web страната www.sportandbonus.com.
Бодовите на картичката се собираат и користат во рок од една година. На пример, ако корисникот има купено артикал на 1.08.2018 бодовите ќе може да ги искористи заклучно со 31.07.2019 година. Во случај на прекорачување на временскиот рок, бонусниот биланс се отпишува во корист на Спорт Висион.
Бенефитите на програмата Sport&Bonus не може да се комбинираат со дрги бенефити кои важат во продажните места на Спорт Висион и партнерите на програмата.
Во случај на укинување на програмата сите бодови кои се собрани до тој момент ќе може да се искористат во рок од 30 дена од објавата за укинување на програмата.
Поените на картичката не може да се заменат за готовина.

Корисниците на програмата може да ги имаат и следните погодности кога е назначено во продажните места:

 • „Намалено со sport&bonus картичка“- Производи чија цена ќе биде намалена;
 • „Поклон со sport&bonus картичка“-Производи кои ќе се добиваат како поклон.

Во случај на губење или кражба на картичката, корисникот на програмата е обврзан да ја блокира картичката преку својот он-лине личен кориснички налог или случајот да го пријави во бесплатниот Центар за повици во рок од 24 часа од моментот на отуѓување на картичката, по што картичката ќе биде блокирана за да се спречи нејзина злоупотреба.
Доколку корисникот на програмата има собрано поени на отуѓената картичка, Спорт Висион собраните поени од отуѓената картичка ќе ги пренесе на новата картичка на барање на корисникот на програмата.

Корисникот на програмата има право преку својот електронски кориснички налог да ги измени податоците кои претходно ги доставил до Спорт Висион или да го откаже членството во програмата. Корисникот на програмата исто така има право преку повикување на бесплатниот Центар за повици да се откаже од користење на картичката со враќање на картичката до контролорот. Важноста на картичката престанува во моментот кога Спорт Висион дооел Скопје ќе добие известување за откажување и враќање на картичката и истиот е должен да ги избрише податоците за корисникот од базата на податоци. Доколку корисникот на програмата од технички причини не може да го реализира својот бенефит, може да се обрати до Центарот за повици со повик на (02) 3055 222. Секое неовластено копирање, умножување или злоупотреба на картичката ќе биде санкционирано во согласност со законските прописи.